Druhy obchodních společností

Obsah

Seznam obchodních společností, aneb jakou společnost lze v České republice založit.

Společnost s ručením omezeným (s.r.o., spol. s r.o.)

Společnost, jejíž základní kapitál je tvořen předem stanovenými vklady společníků. Společnost s ručením omezeným může být založena i jednou osobou, může mít maximálně padesát společníků a je nejčastější formou drobného a středního podnikání.

Minimální vklad u s.r.o. je od 1. 1. 2014 pouze 1 Kč.

Akciová společnost (a.s., akc. spol.)

Základní kapitál akciové společnosti je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Povinný kapitál je ve výši dvou milionů korun.

Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

V této společnosti musí podnikat alespoň dvě osoby pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem.

K jednání jménem společnosti s jinými subjekty je oprávněn každý společník (nevylučuje-li to společenská smlouva). o interních věcech rozhodují všichni společníci jednomyslně.

Statutárním orgánem jsou všichni společníci (nestanoví-li společenská smlouva jinak).

 • Ručení – v.o.s. ručí za své závazky celým svým majetkem, všichni společníci ručí solidárně celým svým majetkem
 • Základní kapitál – není povinný
 • Vklad společníka – není povinný
 • Rozdělování zisku – zásadně rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak

Komanditní společnost (kom.spol., k.s.)

Je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního rejstříku (komanditista) a jeden nebo více společníků ručí celým majetkem (komplementář).

K obchodnímu vedení jsou oprávněni jen komplementáři, ostatní otázky rozhodují všichni společníci většinou hlasů, každý společník má jeden hlas. Statutárním orgánem jsou komplementáři.

 • Ručení – komanditista ručí omezeně do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního rejstříku, komplementář neomezeně celým svým majetkem
 • Základní kapitál – komanditista je povinen vložit do ZK vklad ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně 5 000 Kč.
 • Vklad společníka – je povinný jen u komanditisty
 • Rezervní fond – není povinný
 • Rozdělování zisku – zisk se rozdělí na polovinu:
  • společnost 50%
  • komplementáři 50%

Zisk připadající na společnost se po zdanění rozdělí mezi komanditisty podle výše splacených vkladů.

Družstvo

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Družstvo musí mít nejméně 5 členů nebo alespoň 2 právnické osoby.

 • Ručení – družstvo je právnickou osobou, za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva
 • Základní kapitál – tvoří jej souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Činí nejméně 50 000 Kč.
 • Vklad člena družstva – podmínkou členství je splacení základního členského vkladu
 • Nedělitelný fond – vytváří se při vzniku družstva, nejméně ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Je doplňován 10% z čistého zisku až do doby, než jeho výše dosáhne 50% zapisovaného základního kapitálu
 • Rozdělování zisku – zisk je rozdělen podle poměru výše vkladu splacené členem ke splaceným všech členů

Orgány družstva

Členská schůze – nejvyšší orgán družstva (schvaluje stanovy, volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise, schvaluje roční účetní závěrku, rozhoduje o rozdělení a použití zisku, o koncepci rozvoje družstva).

Představenstvo – statutární orgán družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva. Volí ze svých členů předsedu družstva, popř. místopředsedu.

Kontrolní komise – oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva. Odpovídá pouze členské schůzi.

Další formy podnikání

Státní podnik

Státní podnik vzniká vydáním zakládací listiny a jeho činnost je zahájena zápisem v obchodním rejstříku, zřizovatelem a vlastníkem je stát, podnik označen s.p., státní podnik.

Stát může držet také majoritní či minoritní podíl v dalších obchodních společnostech (zpravidla a.s. – např. České dráhy, a.s.)

Tiché společenství

Tichý společník se zaváže poskytnout vklad, aniž by se podílel na rozhodování o podnikání. Za svůj vklad získává předem dohodnutý podíl na zisku společnosti.

Holdingová společnost

Je sdružením právně samostatných kapitálových společností ve formě tzv. mateřské a dceřiné společnosti.

Joint Venture

Je forma mezinárodního kapitálového podnikání. Při spolupráci dvou nebo více nezávislých podniků vzniká nová společnost.

Franchising

Zavedená společnost (franchisor) poskytuje fyzické či právnické osobě (franchisant) technologie, úpravu provozoven, systém zásobování apod. Franchisant se stává součástí velké sítě podnikajících osob nesoucích jméno franchisora.