Oběžný majetek podniku

Obsah

Pro oběžný majetek je charakteristické, že neustále mění svou podobu, že obíhá. Koloběh oběžného majetku spočívá v tom, že za peníze nakoupíme materiál, ten vydáme do výroby, kde vzniká nejprve nedokončená výroba, potom hotové výrobky. Výrobky prodáme, vzniknou nám pohledávky a nakonec dostaneme opět peníze. Peníze na konci koloběhu by měly být větší než peníze vynaložené na počátku na zajištění výroby.

Oběžný majetek se vymezuje jako majetek, který má krátkou dobu použití (zpravidla do jednoho roku).

Formy oběžného majetku

 1. Věcná forma
  • Zásoby
   • Základní suroviny
   • Kancelářské prostředky
   • Pohonné hmoty
   • Čistící prostředky
   • Ochranné pomůcky, obaly
  • Nedokončená výroba (rozpracované na skladě)
  • Polotovary (takové, které lze prodat)
  • Hotové výrobky (takové, co vyrábím sám)
  • Zboží (to, co koupím za účelem dalšího prodeje)
  • Zvířata ve výkrmu
 2. Finanční forma
  • Peníze (hotovostní i bezhotovostní)
  • Ceniny (stravenky, kolky, poukázky)
  • Krátkodobé cenné papíry (směnka, šek)
  • Pohledávky (faktury, nebo vůči zaměstnancům)

Pořízení oběžného majetku

 1. Nákupem
 2. Z vlastních prostředků

Oceňování oběžného majetku

Cena oběžného majetku se mění v závislosti na kolísání cen na trhu.
Rozlišujeme 3 způsoby oceňování:

Průměrnou cenou

Cenu vypočítáme jako průměr aritmetických cen v době pořízení

FIFO (First in first out)

Dodávka první na skladě také jako první ze skladu odchází.

LIFO (Last in first out)

Dodávka, která přichází do skladu jako poslední, odchází jako první. Tato metoda není v ČR povolena.

Příklad počítání AP, FIFO, LIFO

Zásoby

Členění zásob

 1. Podle účelu
  • Provozní zásoby (zásoby potřebné přímo k výrobě nebo prodeji)
  • Sezónní zásoby (zabezpečují očekávané výkyvy poptávky, např. Vánoce)
  • Rezervní (pojistné) zásoby (zabezpečují neočekávané události ve výrobě, či spotřebě)
  • Technologické zásoby (vyskytují se pouze u některých provozů, například klíčící ječmen v pivovarech, sušené dřevo v truhlárnách…)
 2. Podle velikosti
  • Minimální (minimální zásoba před další dodávkou materiálu, zboží…)
  • Maximální (součet pojistné a běžné zásoby)
  • Průměrná zásoba (obvykle poloviny maximální)

Řízení zásob

Existují různé metody řízení zásob, například metoda ABC:

Ve firmě existuje množství různých zásob, proto k nim také musíme různě přistupovat.

Zásoby jsou:

 • materiál – suroviny (= základní materiál, jsou to hmoty, které při výrobě přecházejí zcela nebo z části do výrobku a tvoří jeho podstatu, např. látka, vlna na svetr, mouka)
 • pomocné látky (= hmoty, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu, např. nitě při výrobě oděvů, knoflíčky, sůl)
 • provozovací látky (= hmoty, které jsou nezbytné pro provoz podniku jako celku např. paliva, maziva, čistící prostředky, kancelářské potřeby)
 • náhradní díly (= předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu, např. blatníky u automobilu, náhradní jehla do šicího stroje)
 • obaly (= slouží k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a vlastních výrobků, např. láhve, přepravky, sáčky, krabice)
 • drobný hmotný majetek (= movité věci s dobou použitelnosti větší než 1 rok, pořizovací cena je nižší než 40 000,- Kč)
 • movité věci s dobou použitelnosti 1 rok a kratší, bez ohledu na pořizovací cenu

Zboží

Jsou všechny statky, které podnik nakupuje za účelem prodeje.

Zásoby vlastní výroby

 • nedokončená výroba (= produkty, které již prošly jednou nebo několika výrobními operacemi, takže již nejsou materiálem, ale ještě nejsou hotovým výrobkem.)
 • polotovary vlastní výroby (= produkty, které ještě neprošly všemi výrobními operacemi a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu podniku. Polotovary vlastní výroby jsou odděleně skladované a evidované)
 • výrobky (= produkty, které již prošly všemi výrobními operacemi i výstupní technickou kontrolou, takže již mohou být prodávány)

d) Zvířata – zvířata (nikoliv základní stádo) jsou mladá zvířata, zvířata ve výkrmu, ryby, kožešinová zvířata, včelstvo, hejna slepic, krůt, kachen a perliček.
e) Zálohy na pořízení zásob

Krátkodobý finanční majetek

 • peníze v pokladně (= všechny příjmy v hotovosti musí být v podniku přijaty do pokladny. Z pokladny jsou naopak vypláceny všechny výdaje v hotovosti. Stav peněz v pokladně je tedy také součástí majetku podniku)
 • ceniny (= např. známky, kolky, telefonní karty, stravenky, karty na pohonné hmoty)
 • peníze na bankovních účtech (= většina příjmů od obyvatel a podniků, např. za dodané výrobky a poskytnuté služby, jsou placeny na účet u banky. Podnik naopak z tohoto účtu hradí své závazky)
 • majetkové cenné papíry (= např. nakoupené akcie, které podnik pořizuje za účelem jejich dalšího prodeje do jednoho roku od jejich pořízení)
 • vlastní akcie (= zcela výjimečně podnik může v souladu s právními normami odkoupit zpět své vlastní akcie)
 • dlužné cenné papíry (např. zakoupené vkladové listy)
 • vlastní dluhopisy (= nakoupené vlastní dluhopisy)

Pohledávky

Nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka.

 • pohledávky za odběrateli (vznikají odesláním faktury a zanikají úhradou faktury)
 • pohledávky za zaměstnanci a společníky (vznikají např. výplatou zálohy na pracovní cestu, poskytnutím půjčky apod.)
 • finanční a jiné pohledávky (např. pohledávka na náhradu škody)