Jak by měly vypadat darovací a kupní smlouvy?

Jakmile se člověk rozhodne darovat svůj majetek, případně ho prodat, bez darovací a kupní smlouvy se neobejde. Jak darovací, tak i kupní smlouvy by měly obsahovat několik důležitých údajů. Co všechno by tedy v jednotlivých smlouvách mělo být uvedeno, aby byly platné?

Darovací smlouva

Darováním, stejně tak i darovací smlouvou, se zabývá občanský zákoník, jenž uvádí, že darování je bezplatný převod vlastnického práva. V darovací smlouvě by měly být uvedeny identifikační údaje dárce a obdarovaného. Pokud se jedná o fyzickou osobu, tak se uvádí datum narození, rodné číslo a bydliště, zatímco u právnické osoby je vyžadováno sídlo a identifikační číslo. Pokud jsou strany v příbuzenském vztahu, je nezbytné do darovací smlouvy napsat i rodinný vztah, protože v některých případech bývají dary osvobozené od daně. Darovací smlouva může být dvojího charakteru, a to:

  • Reálná darovací smlouva, kdy vlastnická práva daru přechází do rukou obdarovaného.
  • Konsenzuální darovací smlouva, při jejímž uzavření vlastnická práva daru také přechází do rukou obdarovaného, nicméně až poté, co obdarovaní splní určitou podmínku či podmínky. Obdarovaný je povinen podmínky akceptovat.

Kupní smlouva

Dalším tématem je kupní smlouva, ve které jsou definovaná ujednání, na nichž se jednotlivé strany obchodu domluví. Pokud se prodávající a kupující domluví, že kupní smlouvu uzavřou později, tak nejprve podepíšou smlouvu o smlouvě budoucí. Ovšem ke smlouvě o smlouvě budoucí se dokládá i samotná kupní smlouva, aby obě strany dopředu věděly, jaké jsou podmínky prodeje.

V kupní smlouvě by měla být popsána prodávaná věc. Ideální je, aby byly ve smlouvě vypsány případné vady, čímž prodávající předejde pozdějším dohadům. Dále se ve smlouvě uvádí způsob úhrady ceny a přesný termín splatnosti, protože ne vždy je cena hrazena při podpisu smlouvy. Pokud kupující nedodrží termín splatnosti, je povinen zaplatit penále či smluvní pokutu, která je také definovaná v kupní smlouvě.

Občanský zákon neurčuje, jak přesně by měla kupní smlouva vypadat vyjma prodeje nemovitosti, u něhož je vyžadována písemná forma.

Jestliže je však kupní smlouva písemná, měla by obsahovat:

  • smluvní strany, tedy kupujícího a prodávajícího,
  • předmět koupě,
  • kupní cenu,
  • základní závazky stran (například závazek prodávajícího odevzdat předmět koupě kupujícímu, závazek prodávajícího umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo a podobně).

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví

K nemajetkové újmě dochází v okamžiku, kdy nastane zásah do osobních práv člověka, a to soukromí, zdraví, důstojnosti, cti, vážnosti a dobré pověsti. Pokud dojde k protiprávnímu jednání v těchto věcech, vznikne nemajetková újma. Zejména újma způsobená na zdraví představuje nejzávažnější nemajetkovou újmu, a proto jí zákon věnuje náležitou pozornost. Zákoník neurčuje maximální výši při újmě na zdraví, a tím pádem je soudce schopen určit částku relevantní k dané situaci. Dříve se soudce musel řídit tabulkami a bodovým ohodnocením, které stanovovalo maximální částku, již nemohl soudce překročit.

Jestliže se chcete o darovací smlouvě, kupní smlouvě anebo problematice týkající se náhrady nemajetkové újmy na zdraví dozvědět více, podívejte se na webovou stránku judrkazda.cz, kde jsou podrobnější informace.

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *