Druhy obchodně právních smluv

Obsah

  • smlouvy sloužící k převodu vlastnictvíkupní smlouva, smlouva o prodeji podniku, smlouva o koupi najaté věci, leasingová smlouva
  • licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
  • smlouvy o dopravních službách – smlouva o přepravě věci, zasílatelská smlouva, smlouva o nájmu dopravního prostředku, smlouva o provozu nájemního prostředku, smlouva o provozu dopravního prostředku
  • smlouvy o ostatních službách – smlouva o uložení věci, smlouva o skladování, smlouva o zprostředkování, mandátní smlouva, smlouva o obchodním zastoupení, komisionářská smlouva, smlouva o kontrolní činnosti
  • smlouvy v peněžnictví – smlouva o tichém společenství, smlouva o úvěru, smlouva o bankovním uložení věcí, smlouva o běžném účtu, smlouva o vkladovém účtu, smlouva o otevření akreditivu, smlouva o inkasu

Popisy jednotlivých smluv

Další smlouvy

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví

Průmyslovým vlastnictvím mohou být:

  • vynálezy – světové nové průmyslově využitelné technické poznatky
  • průmyslové vzory – světově nové a průmyslově využitelné plošné nebo prostorové vnější úpravy výrobků

Vynálezy a průmyslové vzory se přihlašují u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Na vynálezy se udělují patenty (platné 20 let od přihlášky vynálezu), na průmyslové vzory se udělují osvědčení o zápisu do rejstříku průmyslových vzorů (platné 5 let od přihlášky)-

Pokud není dohodnuto jinak, licenční smlouvu lze vypovědět v roční výpovědní době a po zániku smlouvy je nabyvatel povinen utajovat získané informace.

Smlouva o přepravě věci

Smlouvou o přepravě věci se dopravce zavazuje odesílateli za úplatu přepravit zásilku z místa odeslání do místa určení, přičemž platí (pokud není uvedeno jinak), že dokud nevydal dopravce zásilku příjemci, může odesílatel měnit své příkazy.

Nárok na zaplacení má dopravce až po uskutečnění přepravy. Odpovědnost dopravce za škodu nelze smlouvou o přepravě věci omezit.

K zajištění svých nároků vůči odesílateli má dopravce zástavní právo k zásilce

Zasílatelská smlouva

Zasílatel se zavazuje příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu věci a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli úplatu (příkazce je povinen poskytnout zasílateli předem přiměřenou zálohu na náklady).

Nemá-li smlouva písemnou formu, může zasílatel žádat, aby mu byl dodán zasílatelský příkaz.

Příkazce je povinen zasílatele přesně informovat o obsahu zásilky, ten odpovídá příkazci za škodu.

K zajištění svých nároků vůči příkazci má zasílatel zástavní právo k zásilce.

Smlouva o nájmu dopravního prostředku

Touto smlouvou se za úplatu přenechává dopravní prostředek k dočasnému užívání. Tato smlouva musí mít písemnou formu.

Nájemce nesmí přenechat dopravní prostředek jiné osobě.

Smlouva o provozu dopravního prostředku

Poskytovatel provozu se zavazuje přepravit náklad určený objednatelem provozu a k tomu účelu vykonat s dopravním prostředkem 1 nebo více cest nebo během smluvené doby vykonat cesty podle určení objednatele a objednatel se zavazuje zaplatit úplatu.

Tato smlouva musí mít písemnou formu.

Smlouva o uložení věci

Touto smlouvou se opatrovatel se zavazuje, že bude pro složitele dočasně a bezúplatně opatrovat věc, kterou má u sebe v souvislosti s obchodním stykem s uložitelem.

Opatrovatel nesmí tuto věc bez souhlasu složitele užívat nebo umožnit její užívání třetí osobě.

Smlouva o skladování

Skladovatel se zavazuje převzít věc, aby ji uložil a opatroval a ukladatel se zavazuje mu za to zaplatit úplatu – skladné.

Je-li skladování ujednáno na dobu určitou, může ukladatel věc vyzvednout před jejím uplynutím, musí však předtím zaplatit skladné za celou ujednanou dobu.

Ukladatel má právo kontrolovat stav skladované věci a brát z ní vzorky.

Skladovatel má zástavní právo na skladovaných věcech.

Smlouva o zprostředkování

Zprostředkovatel se zavazuje, že bude působit k tomu, aby zájemce mohl uzavřít určitou smlouvu s 3. osobou a zájemce se zavazuje zaplatit za to zprostředkovateli úplatu – provizi. Zprostředkovatel přitom neručí za splnění závazků 3. osoby.

Mandátní smlouva

Mandatář se zavazuje, že pro mandanta na jeho účet zařídí určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu.

K právním úkonům je mandant povinen vystavit mandatáři plnou moc.

Smlouva o obchodním zastoupení

Obchodní zástupce se při uzavření této smlouvy zavazuje uzavírat pro zastoupeného určité druhy smluv a zastoupený se zavazuje zaplatit obchodnímu zástupci úplatu – provizi. Úkolem obchodního zástupce je tedy vyhledávat zájemce o uzavření obchodů a uzavírat tyto obchody.

Obchodnímu zástupci vzniká nárok na provizi, když byl obchod uzavřen a 3. osoba (zákazník) splnila svůj závazek z tohoto obchodu (zde je rozdíl oproti smlouvě o zprostředkování).

Smlouva o obchodním zastoupení musí mít písemnou formu.

Je-li ujednáno výhradní obchodní zastoupení, nesmí zastoupený ve vyhrazeném území a pro dohodnutý druh obchodů používat služeb jiného obchodního zástupce a ve stejném rozsahu nesmí výhradní obchodní zástupce uzavírat obchody ještě pro jiné osoby nebo na svůj účet.

Komisionářská smlouva

Komisionář se zavazuje zařídit pro komitenta na jeho účet vlastním jménem určitou obchodní záležitost a komitent se zavazuje zaplatit mu za to úplatu.

Smlouva o kontrolní činnosti

Vykonavatel kontroly se zavazuje provést nestranně zjištění stavu určité věci nebo ověření výsledku určité činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení.

Objednatel je povinen poskytnout vykonavateli kontroly součinnost nutnou k provedení kontroly.

Smlouva o tichém společenství

Tichý společník se zavazuje podnikateli podílet se peněžním vkladem na jeho podnikání a podnikatel se zavazuje tichému společníkovi k placení části zisku vyplývající z podílu tichého společníka.

Tato smlouva musí mít písemnou formu.

Smlouva o úvěru

Věřitel se zavazuje poskytnout dlužníkovi peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje peníze vrátit a zaplatit úroky.

Nejsou-li úroky dohodnuty je dlužník povinen platit obvyklé úroky

Smlouva o bankovním uložení věcí

Banka se zavazuje převzít určité věci mimo cenných papírů, aby je uložila a spravovala, a uložitel se zavazuje platit za to úplatu.

Uložitel vystavuje bance plnou moc a je oprávněn kdykoliv si vyzvednout uložené předměty. Banka má zástavní právo k předmětům uložení

Smlouva o běžném účtu

Banka se zavazuje zřídit od určité doby na určitou měnu běžný účet pro jeho majitele. Smlouva se uzavírá písemně.

Smlouva o běžném účtu ukládá bance povinnost přijímat na běžný účet vklady nebo platby a podle písemného příkazu majitele účtu vyplatit mu požadovanou částku nebo uskutečňovat platby určeným osobám.

Ze zůstatku účtu platí banka jeho majiteli úrok.

Smlouva o vkladovém účtu

Banka se zavazuje zřídit tento účet v určité měně pro jeho majitele a platit majiteli úroky a majitel se zavazuje vložit na účet peníze a přenechat jejich využití bance.

Smlouva o otevření akreditivu

Banka se zavazuje příkazci, že poskytne určité osobě (oprávněnému) na účet příkazce určité plnění a příkazce se zavazuje zaplatit bance za tuto službu úplatu.

Dokumentárního akreditivu (u dodávek zboží v zahraničně obchodních vztazích) se obvykle účastní: příkazce, oprávněný (pověřený), banka, filiálka banky nebo korespondentská banka.

Smlouva o inkasu

Banka se zavazuje obstarat pro příkazce přijetí plnění určité peněžní částky od určitého dlužníka nebo obstarat jiný inkasní úkon.