Přímé daně majetkové

Obsah

Daň silniční

Předmětem silniční daně jsou silniční motorová vozidla používaná k podnikatelské činnosti. Poplatníkem i plátcem daně je majitel vozidla uvedený v technickém průkazu vozidla (s výjimkou použití soukromého automobilu při výkonu práce – zaměstnavatel musí uhradit silniční daň).

Sazba daně: u osobních automobilů závisí na objemu válců v motoru, u nákladních automobilů závisí na hmotnosti vozidla a počtu náprav.

Předmětem daně nejsou : Speciální pásové automobily, Vozidla podle zvláštního předpisu, Zemědělská a lesnická technika.

Zdaňovací období je kalendářní rok – lze platit zálohy a do konce ledna následujícího roku je vyúčtovat.

Daň z nemovitosti

Poplatníkem i plátcem je zpravidla vlastník.

Struktura daně z nemovitostí:

  • Daň z pozemků – u stavebních rozloha, u zemědělských pozemků a lesů cena, forma využívání
  • Daň ze staveb – půdorys, lokalita

Zdaňovací období: jeden kalendářní rok

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

Jedná se o daně přímé, kdy poplatník je zároveň plátce (je to ten, kdo dostává peníze – dědic, obdarovaný, u prodeje nemovitostí prodávající). Jsou to daně jednorázové, které se vybírají v případě, kdy pro ni nastanou rozhodné okolnosti (dědictví, darování, prodej nemovitosti).

Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci):

  1. příbuzní v řadě přímé a manželé (manželé + děti, rodiče, vnoučata, prarodiče)
  2. sourozenci, tety, strýcové, neteře, synovci (příbuzní v řadě pobočné), manželé dětí nebo rodičů, osoby žijící déle než 1 rok ve společné domácnosti
  3. Fyzické osoby bez příbuzenského stavu, právnické osoby.