Nejdůležitější změny v rámci BOZP v roce 2015 

S novým rokem tu máme krom množství nových zážitků i značné množství úprav daňového a legislativního systému, a to se týká pochopitelně i bezpečnosti práce. Ostatně bezpečnost práce a vůbec celé pracovní právo je obor, který se neustále vyvíjí a pravděpodobně ještě poměrně dlouhou dobu vyvíjet bude. Stejně jak jde dopředu pracovní medicína (zejména diagnostika), výzkum práce jako takové, nebo třeba statistická metodika měření a evidence pracovních úrazů, tak stejně tak se mění i příslušné zákony a nařízení. Pojďme si proto stručně projet, co nového nám přinesl a ještě přinese rok 2015.

 

Změna v evidenci a hlášení pracovních úrazů

 

Díky hlubší integraci ČR do systému společné statistiky zemí EU, tedy EUROSTAT, byla vydána novela nařízení vlády č.201/2010 Sb., která stanovuje pravidla pro záznam, hlášení a evidenci úrazů provedená dalším nařízením vlády č.170/2014 Sb. Nově se tedy upravuje způsob evidence pracovních úrazů, a to zejména takto:

 

  • V evidenci úrazů je nutné přesně specifikovat druh zranění a postiženou část těla, a to jasně daným kódem. Tyto kódy se nacházejí v nové příloze nařízení vlády s názvem „Klasifikace druhů zranění podle Metodiky evropské statistiky pracovních úrazů (ESAW).

 

  • Nově platí při úrazu povinnost uvádět tzv. popis úrazového děje, neboli co přesně se stalo, a jak k úrazu došlo. Dosavadní praxe zejména u úrazů s pracovní neschopností do 3 dnů ukázala, že v případě např. soudních sporů neměli zaměstnavatelé dostatek potřebných údajů, a i toto by měla řešit nová povinnost.

 

  • Mění se způsob provedení povinnosti hlášení úrazů vůči pojišťovně. Nově totiž není nutné hlásit všechny pracovní úrazy neprodleně, ale postačí zaslat jednorázově záznam pojišťovně vždy za daný měsíc a to o všech zaznamenaných úrazech.

 

  • Poslední změna se týká administrativních úkonů při hlášení úrazů vůči pojišťovně. Od letošního roku je tak možné zaslat záznam o úrazu až při likvidaci samotné pojistné události. Nová verze formuláře také obsahuje pole, kam se k danému úrazu mohou vyjádřit také zástupci zaměstnanců.

 

Aktualizace seznamu nemocí z povolání

 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou stále diagnostikovány nové nemoci z povolání, je nutné takovéto nemoci zařadit do stávajících seznamů nemocí z povolání. Proto došlo ke změně nařízení vlády č.290/1995 Sb, které stanovuje seznam nemocí z povolání ve znění nařízení vlády č.114/2011 Sb.. Toto bylo provedeno jiným nařízením vlády č.168/2014 Sb.

 

Valorizace náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti

 

Správně bychom měli napsat, že došlo k valorizaci náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady na výživu pozůstalých. Aktuálně je upravena výše rozhodného výdělku tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet této náhrady se zvyšuje o 1,6%. Zákon pak připouští možnost jeho zvýšení podle dalších souvisejících pracovněprávních předpisů.

 

Co nám přinese rok 2015

 

Možná můžeme začít i s tím, co nám rok 2015 nepřinese, což je konkrétně novela zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, jejíž účinnost je posunuta až na 1.1. 2017. Důvod proč je platnost této novely odložena (podle původních parametrů měla platit už od 1.1. 2008) je nutnost projednat navrhované změny. Dodejme, že novela má například snížit náklady správní režie pojišťoven z 9% na 4 % a stejně tak má tato novela rozhodnout o tom, jaká instituce může být nositelem takového pojištění.

 

Již k 1.7. 2014 by měla vstoupit v platnost novela zákoníku práce, která řeší odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání. Krom návrhu na zrušení zákona č.266/2006 Sb. o úrazovém pojištění, bude také novela řešit nové podmínky při odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění u pracovních úrazů.

 

Z projednávaných návrhů bez jasného data dokončení zatím můžeme vyjmenovat rekodifikaci vyhlášky č.288/2003 sbírky, která bude omezovat přístup těhotných žen, kojících matek a mladistvých k práci a pracovištím, která pro tyto skupiny nejsou vhodná. Výjimku bude představovat např. příprava na budoucí povolání. Rekodifikace je však stále připomínkována, a tak datum jejího dokončení zatím není jasné.

 

Jako poslední případ můžeme uvézt dokončené připomínkové řízení novely zákona č.309/2006, které se týká zajištění dalších podmínek BOZP. Dokončení novely samotné je očekáváno nejdříve v lednu 2016.

 

Jak se vyznat v nových nařízeních a nic neopomenout?

 

Orientace v předpisech BOZP je poměrně složitou záležitostí a k jejímu uspokojivému zvládnutí je nutné mít přehled v zákonech, jejich novelách, nařízeních vlády i vyhlášek jednotlivých ministerstev a podobně i v českých státních normách. Abyste se tímto nemuseli zdržovat, ale mohli se věnovat svému podnikání, doporučujeme oslovit specialisty na bezpečnost práce a požární ochranu jako společnost CRDR spol. s.r.o. Ta nabízí kompletní služby co se týče zajištění BOZP, a to od vstupního auditu, přes proškolení zaměstnanců až po zpracování dokumentace BOZP a její aktualizaci. Stačí si vybrat dobrého partnera a můžete si být jisti, že v případě nešťastných událostí jste kryti vy i vaši zaměstnanci.