Akciová společnost (a.s., akc. spol.)

Obsah

Jde o společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě.

Akcie = cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a při zániku společnosti na jejím likvidačním zůstatku.

Akcie mají:

  • jmenovitou (nominální) hodnotu – uvedena na akcii
  • kurzovní (tržní) hodnotu – za tu se akcie nakupuje a prodává

Ručení

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti.

Základní kapitál

Je povinný, minimálně 2 000 000 Kč, při veřejné nabídce akcií 20 000 000 Kč.

Vklad společníka

Jmenovitá hodnota akcie není stanovena, ale vklad je povinný.

Rezervní fond

Je povinný, u prvního odvodu 20% z čistého zisku, maximálně 10% z hodnoty základního kapitálu, další doplňování 5% z čistého zisku, minimální výše je 20% základního kapitálu.

Orgány akciové společnosti

Valná hromada

Valná hromada (shromáždění všech akcionářů) je nejvyšší orgán a.s. Je schopna usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.

Rozhoduje většinou hlasů přítomných, počet hlasů se řídí jmenovitou hodnotou akcií akcionáře.

Do činnosti valné hromady patří:

změna stanov, rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu, volba a odvolávání členů představenstva, volba a odvolání členů dozorčí rady, schválení roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku, rozhodnutí o zrušení společnosti.

Představenstvo

Statutární orgán a.s. Má nejméně 3 členy (ti volí svého předsedu), rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě (tj. zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem, vytváří a řídí organizaci práce, zabezpečuje vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem rozdělení zisku.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je nejvyšší kontrolní orgán společnosti, dohlíží na činnost představenstva. Členové dozorčí rady musí být nejméně tři a nemohou být zároveň členy představenstva.

Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů týkajících se společnosti, kontrolují účetnictví, přezkoumávají roční účetní závěrku a návrh rozdělení zisku.

Dozorčí rada předkládá zprávy valné hromadě a u akciové společnosti musí být vytvořena.

Tip

Založení ready made společnosti a.s. do 24 hodin!