Společnost s ručením omezeným (s.r.o., spol. s r.o.)

Obsah

Jde o společnost, jejíž základní kapitál je tvořen předem stanovenými vklady společníků. Společnost s ručením omezeným může být založena i jednou osobou (fyzickou i právnickou).

S.R.O. může mít maximálně padesát společníků.

Ručení

Ručení je omezené do výše nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního rejstříku

Základní kapitál

Je povinný, minimální výše je ale od 1. 1. 2014 dle nového zákona o korporacích 1 Kč.

Rezervní fond

Je povinný, tvoří se v roce, v němž společnost dosáhla čistého zisku, a to ve výši nejméně 10% z čistého zisku, avšak ne více než 5% z hodnoty základního kapitálu. V dalších letech se doplňuje minimálně o 5% z čistého zisku, až do dosažení hranice minimálně 10% základního vkladu.

Rozdělování zisku

Dle výše vkladu každého ze společníků, neurčuje-li společenská smlouva jinak.

Orgány spol. s r. o.

Valná hromada

Shromáždění všech společníků je nejvyšší orgán. Je schopna usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů.

Valná hromada rozhoduje prostou většinou všech přítomných.

Do její působnosti patří zejména:

  • rozhodování o změně společenské smlouvy,
  • rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
  • jmenování a odvolání jednatelů a členů dozorčí rady, vyloučení společníka,
  • schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, zrušení společnosti.

Jednatelé

Společnost s ručením omezeným může mít jednoho nebo více jednatelů, přičemž jednatel je statutárním orgánem společnosti. Omezit jednatelská jednatelská oprávnění může společenská smlouva nebo valná hromada.

Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob. Jednatelé jsou povinni zajistit vedení předepsané evidence a účetnictví.

Dozorčí rada

Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů, přezkoumává roční účetní závěrku a podává zprávy valné hromadě.
Ustanovení dozorčí rady není povinné – pokud neexistuje, její úkoly pak plní valná hromada.

Společnost s ručením omezeným je nejčastější formou drobného a středního podnikání v České republice.

Vzhledem k nižší kapitálové náročnosti svého založení oproti akciové společnosti a zároveň díky omezení ručení společníky jen do výše jejich nesplacených vkladů je nejvýhodnější právní formou pro drobnou či středně velkou firmu.

Tip

Předpřipravené ready made společnosti s.r.o. vám začnou vydělávat od prvního dne!