Management podniku

Obsah

Pojmu management odpovídá zhruba český ekvivalent řízení určitou skupinu lidí v podniku. Jako management se označují řídící pracovníci (manažeři), kteří realizují manažerské funkce.

K dosažení cílů organizace musí management plnit několik základních funkcí, mezi něž patří:

  • plánování
  • rozhodování
  • organizování
  • personalistika
  • vedení lidí
  • kontrola

Management většího podniku má často 3 úrovně:

Nižší management (základní, 1 linie)

Jde o přímé nadřízené zaměstnanců (mistři apod.), odpovídají za přidělování úkolů zaměstnancům, průběžně kontrolují jejich práci a získávají od nich informace. Jsou povinni přicházet s iniciativními návrhy a předávat je středním manažerům.

Úkolem základního managementu je slaďovat zájmy a potřeby zaměstnanců vyplývajících z jejich pracovních činností se zájmy podniku jako celku. Vedle lidských dovedností jsou u nich důležité technické znalosti a dovednosti.

Střední management (2 linie)

Tato funkce bývá vytvořena u velkých podniků. Jsou to např. vedoucí závodů, vedoucí odborných úseků apod.

Úkolem středního managementu je být prostředníkem mezi top manažery a základním managementem.

U těchto funkcí je důležité umět získat moc a udržet si ji. Úkolem je sběr, třídění, zpracování a předávání informací od nižšího článku řízení vyššímu a transformace informací vyššího článku řízení pro potřeby nižšího článku řízení.

Střední manažeři samostatně rozhodují o metodách plnění úkolů, důležité jsou u nich lidské dovednosti. Mezi jejich činnosti patří péče o design, tvorba cen, propagace, reklama, podpora prodeje, distribuční cesty apod.

Vrcholový management (top manažer)

Top manažeři přebírají místo vlastníků odpovědnost za úspěšný rozvoj podniku, tvoří koncepce, sjednocují a koordinují všechny zájmy a činnosti podniku, rozhodují o perspektivních rozvojových záměrech (vývoj nových výrobků, zásadní investice, změny řízení apod.)

Jsou to např. ředitelé či generální ředitelé (bank, podniků, divadel apod.) a jim přímo podřízení pracovníci (ředitelé techničtí, výrobní, ekonomičtí, obchodní, personální apod.