Pojmy – obchodní společnosti

Obsah

Konkrétní údaje jsou na stránce o obchodních společnostech, následuje pouze vysvětlení pojmů, které se v jednotlivých popisech vyskytují.

Vznik společnosti

Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Návrh na zapsání do OR musí být podán do 90 dnů od založení společnosti

Zrušení a zánik společnosti

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. Zániku předchází zrušení.

Základní kapitál

Základní kapitál je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků. Povinně se tvoří v komanditní společnosti, s.r.o., a.s. a družstvu.

Vklad společníka

Souhrn peněžních prostředků a jiných penězi ocenitelných hodnot, které se společník zavazuje vložit do společnosti

Rezervní fond

Je vytvářen povinně ke krytí ztrát společnosti nebo k překonání nepříznivého průběhu hospodaření

Ručení společníka

Určuje v jakém rozsahu je společník povinen uhradit ze svého majetku dluhy společnosti v případě, že je společnost po výzvě věřitele sama neuhradí