Hospodářský výsledek (ekonomie)

Hospodářský výsledek vzniká porovnáním nákladů a výnosů (v účetnictví), nebo porovnáním příjmů a výdajů (v daňové evidenci). Viz rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím.

Pokud jsou výnosy větší než náklady, vzniká zisk.

Pokud jsou větší náklady než výnosy, je to ztráta.

A pokud se náklady výnosům rovnají, je podnik na nule.

Rozdělení hospodářského výsledku

  1. Provozní hospodářský výsledek – provozní výnosy oproti provozním nákladům
  2. Finanční hospodářský výsledek – finanční výnosy oproti finančním nákladům
  3. Mimořádný hospodářský výsledek – mimořádné výnosy oproti mimořádným nákladům

Součtem těchto tří získáme finální hospodářský výsledek před zdaněním.

Zisk podléhá zdanění. O rozdělení zdaněného zisku rozhoduje firma. Pokud povinně tvoří rezervní fond a ten dosud nedosáhl předepsané výše, musí jej doplnit, zbytek zisku může firma rozdělit do dalších fondů, nebo může část zisku nechat nerozdělenou a použít jej například:

  • na vytvoření rezerv
  • na splátky dřívějších úvěrů
  • na modernizaci
  • na odměny zaměstnancům
  • nebo na odměny majitelům