Dlouhodobý majetek

Obsah

Majetek, který je v podniku déle než jeden rok, nemění svou podstatu, jen se opotřebovává. Spotřeba je vyjádřena odpisy.

Dlouhodobý majetek se dělí na:

 • Hmotný dlouhodobý majetek
 • Nehmotný dlouhodobý majetek
 • Finanční dlouhodobý majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Odepisuje se. Jeho doba upotřebitelnosti je delší než 1 rok a cena vyšší než 40 tisíc Kč (ze zákona).

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí:

 1. Bez ohledu na jejich ocenění a dobu použitelnosti:
  • Nemovitosti (pozemky, stavby, vodní díla, důlní dílny)
  • Byty a nebytové prostory
  • Otvírky nových lomů, pískoven, hlinišť
  • Technické rekultivace
  • Umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky
  • Předměty z drahých kovů
 2. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, s dobou použitelnosti.
 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, s dobou použitelnosti > 1 rok a od výše ocenění stanovené účetní jednotkou (zpravidla 40 tis. Kč).
 4. Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky (ovocné stromy, ovocné keře, trvalý porost chmelnic a vinic).
 5. Základní stádo a tažná zvířata, bez ohledu na jejich pořizovací cenu nebo jejich ocenění (plemenná zvířata skotu, koní, ovcí, koz a hus, koně tažní, dostihoví, sportovní apod.)
 6. Technické zhodnocení pokud částka výdajů na technické zhodnocení u jednotlivého majetku převýší v průběhu jednoho účetního období částku 40 tis. Kč
 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, tj. majetek, který je ve fázi pořizování a nebyl uveden do stavu způsobilého k užívání.
 8. Poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

Oceňování hmotného majetku

Pořizovací cenou

U majetku pořízeného koupí. Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení (ceny nákupu) a z vedlejších pořizovacích nákladů (tj. ze všech dalších nákladů, které s pořízením souvisí).

Za takové výdaje se považuje zejména: dopravné, montáž, clo, průzkumné a projektové práce, které tvoří součást stavebních objektů, kolaudační poplatky apod.

Naopak do pořizovací ceny se nezahrnují např. výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení, výdaje na vybavení pořizované investice zásobami, výdaje na opravy a udržování hmotného majetku.

Vlastními náklady

U hmotného majetku pořízeného vlastní činností. Vlastní náklady jsou veškeré přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením hmotného majetku vlastní činností.

Reprodukční pořizovací cenou

Tedy cenou, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm eviduje v daňové evidenci. Je nutné ji stanovit na základě zákona o oceňování majetku (znalcem).

Používá se:

 1. u majetku, který poplatník – fyzická osoba – pořídil v rámci nepodnikatelské činnosti, a který následně vložil do obchodního majetku, jestliže vložení bylo:
  • u nemovitosti – v době delší než 5 let před jeho nabytím (do 5 let se použije skutečná pořizovací cena)
  • u movitých věcí – v době delší než 1 rok před jeho pořízením (do 1 roku se použije skutečná pořizovací cena)
 2. u majetku nově zjištěného (inventarizační přebytek)
 3. u majetku nabytého darováním

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí dále vyjmenované položky s dobou použitelnosti delší než 1 rok a zpravidla cenou od 60 tis. Kč:

 • zřizovací výdaje (souvisejí se zakládáním společnosti – např. soudní a správní poplatky a jiné úřední výlohy, výdaje na pracovní cesty, mzdy, odměny za zprostředkování, nájemné a poradenské služby)
 • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
 • software (tj. programové vybavení počítačů)
 • ocenitelná práva (know-how, licence, autorská práva)

Dlouhodobý finanční majetek

 • majetkové účasti (cenné papíry a podíly v podnicích ovládaných a řízených či pod podstatným vlivem)
 • realizovatelné cenné papíry a podíly (jedná se zejména o majetkové cenné papíry (akcie) a obchodní podíly do 20 % podílu na základním kapitálu nebo směnka či nakoupený opční list)
 • dlužné cenné papíry držené do splatnosti (splatnost přesahuje horizont 12 měsíců od data pořízení, jsou to dluhopisy)

Dlouhodobý finanční majetek se neodepisuje.