Náklady (ekonomie)

Obsah

Náklady vyjadřují peněžní spotřebu výrobních faktorů sloužících k získání ekonomického prospěchu (zisku).

Členění nákladů

Podle objemu výroby

 • Fixní – nemění se s objemem výroby, vznikají i když se nevyrobí nic (provoz)
 • Variabilní – mění se s objemem výroby (materiál)
 • Proporciální – náklady rostou stejným tempem, jako objem výroby
 • Neproporciální – náklady rostou vyšším tempem, než objem výroby

Podle zjišťování hospodářského výsledku

 • Provozní náklady – náklady vztahující se k pravidelně se opakujícím činnostem (mzdy, energie, materiál, odpisy)
 • Finanční náklady – náklady spojené s finančními operacemi (bankovní poplatky, úroky z úvěrů, kurzové rozdíly u měn)
 • Mimořádné náklady – vznikají mimořádnou událostí (škody, krádež)

Kalkulační členění

 • Přímé náklady – lze je přesně vyčíslit na jeden výrobek (materiál, mzdy)
 • Nepřímé náklady – nelze je přesně vyčíslit na jeden výrobek (výrobní a správní režie)

Možnosti snižování nákladů

 1. Úspora fixních nákladů – například zavedení vícesměnných provozů, plné využití výrobních kapacit
 2. Zvýšení efektivity práce – například snížením zmetkovosti
 3. Ostatní úspory – například za energii, využitím množstevních slev