Úvod do ekonomiky – základní pojmy

Obsah

Ekonomika – je souhrn ekonomických činností jako zemědělství, průmysl a služby, probíhajících na určitém území.

Ekonomie – je věda o ekonomice, která popisuje využití omezených zdrojů k produkci statků a služeb a jejich rozdělování mezi jednotlivce a skupiny osob.

Členění ekonomie

 1. Makroekonomie – sleduje ekonomiku jako celek a zabývá se jevy jako je nezaměstnanost, inflace (snižování hodnoty peněz) a hrubý domácí produkt.
 2. Mikroekonomie – zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů jako jsou spotřebitelé (domácnosti) a podniky (firmy).

Potřeby

Potřeba je stav pociťovaného nedostatku některého základního uspokojení (pít, jíst, spát, bavit se). Potřeby jsou hnací silou veškerého lidského jednání.

Členění potřeb

Podle podstaty toho, co je uspokojí:

 1. Hmotné – jsou uspokojeny nějakou věcí
 2. Nehmotné – zdroj uspokojení nemá hmotnou povahu

Podle množství lidí, kteří sdílí danou potřebu:

 1. Individuální – potřeby jednotlivce
 2. Kolektivní – potřeby skupiny lidí (například obrana státu)

Podle jejich postradatelnosti pro život:

 1. Nezbytné – bez jejich uspokojení nepřežijeme – např. spát, jíst, pít
 2. Zbytné – můžeme se bez nich obejít – např. alkohol, cigarety

Podle způsobu, jak k nim člověk přichází:

 1. Vrozené – máme je hned od příchodu na svět
 2. Získané – přichází během života, v průběhu životního cyklu se mění

Uspokojování potřeb se děje spotřebou statků a služeb.

Spotřeba

Je realizovaná (uspokojená) potřeba. Je to naplnění účelu, pro který byly statky a služby vyrobeny.

Statky

Statek je vše, co slouží k uspokojování potřeb.

Členění statků

Podle podstaty

 1. Hmotné – mají věcnou podstatu
 2. Nehmotné – nemají věcnou podstatu

Z hlediska způsobu spotřeby

 1. Spotřební statky – slouží ke konečné spotřebě (např. potraviny)
 2. Kapitálové statky – slouží k další výrobě

Z hlediska vztahu statků k výrobě

 1. Volné statky – jsou takové, které bereme beze změny z přírody
 2. Výrobky – jsou statky, které vznikly procesem výroby
  1. výrobky pro vlastní spotřebu – uspokojují pouze potřeby výrobce
  2. zboží – je každý výrobek určený k prodeji

Služby

Služba – je výkon jiné osoby, který uspokojuje potřeby svým průběhem nebo výsledkem

Členění služeb

 1. Věcné služby – jsou spojené s opravou nebo údržbou určité věci (oprava televize)
 2. Osobní služby – netýkají se věci, ale přímo osoby zákazníka (lékař, kadeřnictví)

Výrobní proces

Je činnost, kdy člověk přetváří přírodní zdroje na statky a služby. Skládá se z procesů pracovních a nepracovních.

Hospodářský proces

Je nepřetržitý koloběh výroby, rozdělování, směny a spotřeby.

Výroba

Je přetváření přírodních zdrojů pomocí lidské práce a kapitálu na statky a služby.

Rozdělování

Je vytváření podílů jednotlivců a kolektivů na výrobě pomocí mzdy, daní a státních příspěvků (redistribuce).

Jedním ze základních nástrojů při rozdělování je mzda. Část výsledků je přerozdělována státem – redistribuce.

Redistribuce

Stát získává prostředky formou daní a z nich vyplácí důchody a financuje obranu, školství, dopravu atd.

Směna

Jsou všechny činnosti od ukončení výroby do předání výrobku spotřebiteli (doprava, skladování, prodej)