Marketingové prostředí

Obsah

Jako marketingové prostředí označujeme veškeré prvky a vlivy, které v současné době nebo v budoucnu ovlivňují nebo budou ovlivňovat schopnost firmy rozvíjet se a udržovat si úspěšné obchody a vztahy se svými cílovými zákazníky.

Tyto prvky a vlivy marketingového prostředí dělíme na vnitřní a vnější.

Vnitřní prostředí

Jde o vlivy působící uvnitř firmy. Produkty, zaměstnanci (jejich počet a kvalifikace), vedení firmy, organizace práce, výrobní kapacita a postupy, používané technologie při výrobě, finance podniku, image firmy apod.

Vnější prostředí

Vnější marketingové prostředí dělíme na makro-prostředí a mikro-prostředí.

Mikro-prostředí

Marketingové mikro-prostředí působí v blízkosti firmy a ta ho může částečně ovlivňovat. Jde o výběr dodavatelů, financování a například výběr obchodních partnerů. Do mikro-prostředí patří i konkurenti, zákazníci a veřejnost (místní komunity, zájmové skupiny, média atd.)

Makro-prostředí

Jde o vliv národního nebo nadnárodního charakteru.

  • Demografie – věk, poměr mužů a žen v populaci, vzdělání společnosti, porodnost atd.
  • Ekonomika – inflace, výkonnost ekonomiky, nezaměstnanost, kupní síla obyvatelstva, dostupnost úvěrů, import, export, daňová struktura
  • Politika – uspořádání státu, zákony (obchodní zákoník, živnostenský zákon apod.)
  • Příroda a ekologie – podnebí, znečištění přírody, množství nerostných surovin
  • Technologie – inovace výrobků a zařízení, pokrok, investice do výzkumu
  • Sociálně-kulturní faktory – kultura, tradice, zvyky, náboženství, vnímání hodnot