Marketingové řízení

Obsah

Marketingové řízení je proces stanovování firemních cílů, plánování a realizování kroků, které vedou k zajištění těchto cílů. Středem pozornosti je při tom spokojený zákazník.

Důležitá rozhodnutí se realizují v top managementu, kde se definují vize a cíle firmy:

Poslání

Určuje smysl existence firmy, vychází z tradice firmy, ale zároveň musí respektovat stávající realitu. Toto poslání by mělo být jasně formulováno a mělo by odlišovat firmu od konkurence.

Vize

Dlouhodobý náhled do budoucnosti firmy, kde bude firma za deset let apod.

Cíl

Cíl je konkrétní představa firmy, měřitelná a časově ohraničená. Například zisk další rok, uvedení nového výrobku na trh v tomto roce, likvidace konkurence apod.

Marketingové plánování

Hlavním úkolem plánování je vytvářet a udržovat vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi pro dosažení cílů.

Členění plánování:

Podle času

  • Strategický plán – dlouhodobé plánování (více jak 5 let), dlouhodobé postavení firmy bez konkrétních informací. Tento plán tvoří top management.
  • Taktický plán – střednědobé plánování na 1 až 5 let. Jde o propojení strategických a operativních plánů. Tvoří střední management.
  • Operativní plán – je krátkodobé plánování do jednoho roku. Tvoří ho nejnižší management, sleduje příjmy a výdaje, stav zásob a další konkrétní operace.