pojisteni-vozidla

Pojištění vozidla

Když pojišťujete své vozidlo máte na výběr mezi dvěma typy pojištění.

Pojištění odpovědnosti, které kryje škody či újmy způsobené jinému provozem vozidla, které je uvedené v pojistné smlouvě. Toto pojištění je povinné.

Havarijní pojištění, které kryje škody na vozidle pojištěného. Toto pojištění je nepovinné ale nese mnohé výhody.

Proti jakým rizikům se můžete pojistit?

Pojištění odpovědnosti

Pojištěný má z pojištění odpovědnosti právo, aby za něho pojistitel nahradil:

  1. a) újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením,
  2. b) škody vzniklé poškozením, zničením, nebo ztrátou věci (škody na majetku),
  3. c) účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování výše uvedených nároků,
  4. d) ušlý zisk.

Havarijní pojištění

V pojistné smlouvě je u společnosti AXA možné sjednat havarijní pojištění ve 3 variantách pojištění:

 

GO MINI

  1. a) odcizení vozidla s přiděleným evidenčním číslem ČR či jeho částí v důsledku krádeže vloupáním

nebo loupeže,

  1. b) poškození nebo zničení vozidla v důsledku následujících událostí:
  • střet vozidla se zvěří, poškození zaparkovaného vozidla po přímém kontaktu se zvěří,
  • požár, výbuch, blesk, krupobití, vichřice, pád stromů, stožárů, skal, zemin a jiných předmětů, které

nejsou součástí pojištěného vozidla a nejsou přepravovány na nebo ve vozidle, sesuv půdy nebo lavin,

povodeň, záplava, voda z vodovodních zařízení,

  • vandalismus.

 

GO KLASIK

(GO MINI + náraz na jakoukoli překážku, střet s jiným účastníkem /havárie)

 

GO MAXI

(GO KLASIK + pojištění GAP)

Pojištěním GAP se rozumí pojištění finanční újmy, kterou pojištěný utrpěl v souvislosti se vznikem primární

pojistné události z havarijního pojištění.

Další informace o typech pojištění naleznete na webu České asociace pojišťoven.

 

Co není zahrnuto v ceně automaticky?

 

K pojištění odpovědnosti lze za příplatek sjednat v pojistné smlouvě tato připojištění:

 

Úrazové připojištění – pojištění úrazu řidiče a osob přepravovaných ve vozidle

Připojištění náhradního vozidla – úhrada nákladů za pronájem náhradního vozidla

Připojištění zavazadel – pojištění zavazadel přepravovaných ve vozidle

Připojištění skel – pojištění všech skel ve vozidle

Živelní připojištění – pojištění vozidla pro případy živelných nebezpečí (požár, výbuch, blesk, krupobití, vichřice, pád stromů, stožárů, skal, zemin a jiných předmětů, sesuv půdy nebo lavin, povodeň, záplava, voda z vodovodních zařízení)

Připojištění poškození a střetu se zvěří – pojištění vozidla pro případy střetu vozidla se zvěří a poškození zaparkovaného vozidla po přímém kontaktu se zvěří.

Připojištění právní asistence – rozšířená asistenční služba

 

K havarijnímu pojištění je možné sjednat následující připojištění:

 

Úrazové připojištění – pojištění úrazu řidiče a osob přepravovaných ve vozidle

Připojištění náhradního vozidla – úhrada nákladů za pronájem náhradního vozidla

Připojištění zavazadel – pojištění zavazadel přepravovaných ve vozidle

Připojištění skel – pojištění všech skel ve vozidle

Připojištění právní asistence – rozšířená asistenční služba

Limity pojistného plnění jsou uvedeny v pojistných podmínkách nebo ve smlouvě