Právo – základní pojmy

Obsah

Právní řád

Uspořádaný celek (souhrn) všech právních norem, které platí v určité době na území určitého státu.

Právní dogmatika

Právní věda orientovaná na výklad platných právních norem.

Spravedlnost ve společnosti

Uspořádání sociálních vztahů, které respektuje a chrání základní pozitivní hodnoty lidského soužití a morálky.

Svoboda

Mezilidský vztah založený na existenci osobní nezávislosti jedince. Její uskutečňování je omezeno určitými hranicemi.

Zákonnost

Důsledné dodržování právního řádu.

Právní vědomí

Znalost právního řádu.

Právní normy

Všeobecně závazná pravidla chování, jejichž dodržování je vynutitelné státní mocí. Právní normy tvoří a vydávají státní orgány předepsaným postupem a v předepsané písemné formě.

Legislativa

Tvorba právních norem.

Sankce

Postih za porušení právní normy (např. trest, úroky z prodlení, náhrada škody).

Právní přepis

Soubor právních norem (např. zákon, vyhláška).

Právní vztahy

Vztahy upravené právními normami, např. manželství, státní občanství apod.

Platnost právních předpisů

Předpis byl vytvořen předepsaným způsobem příslušným státním orgánem a stal se součástí právního řádu. Ještě však není nutné se jím řídit.

Účinnost právních předpisů

Povinnost se předpisem řídit.

Právní skutečnosti

Skutečnost, s níž právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu.

Aplikace práva

Uskutečňování práva individuálními právními akty státních orgánů, které rozhodují v konkrétních jednotlivých případech.