Smlouva o dílo

Ve smlouvě o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla (zhotovení nové věci, údržba, oprava nebo úprava věci) pro objednatele, který je povinen zaplatit cenu za jeho provedení.
Smlouva nemusí mít písemnou formu.

K platnému uzavření smlouvy o dílo se kromě ujednání o předmětu a o ceně nevyžadují ze zákona žádné další podrobnosti, doplňuje se ale často:

  • Doba zhotovení díla, opatření potřebných věcí a způsob provedení díla
  • Možnosti odstoupení od smlouvy
  • Odpovědnost zhotovitele za vady díla, záruky
  • Doba a způsob zaplacení díla
  • Sankce pro případy porušení povinností účastníků

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí (zhotovitel je vlastníkem v době zhotovování, kdy nese riziko škod) v době přiměřené a věci potřebné k provedení díla si sám opatřit. Samotným provedením díla může pověřit další jinou osobu.

Není- li dohodnuta cena, objednatel je povinen zaplatit cenu, která se obvykle platí za srovnatelné dílo (zhotovitel se může domáhat jejího zvýšení při nevyhnutelném překročení nákladů).

Odpovědnost zhotovitele za vady díla jsou stejné jako v případě kupní smlouvy.