Kupní smlouva

V kupní smlouvě se prodávající zavazuje kupujícímu dodat movitou věc (zboží) a převést na něj vlastnické právo k této věci, kupující se zároveň zavazuje zaplatit kupní cenu.

V kupních smlouvách se uvádí:

 • Množství zboží (je-li množství zboží dohodnuto jen přibližně, odchylka v dodávce nesmí přesáhnout 5 %)
 • doba, místo a způsob předání zboží (dnem předání je den, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat s koupeným zbožím)
 • kdy na kupujícího přejde vlastnictví a s tím související nebezpečí škody (přechodem vlastnictví přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží)
 • jakost zboží (musí být vhodná pro účel uvedený ve smlouvě)
 • doba a rozsah záruky
 • reklamační nároky
 • doba a způsob zaplacení (kupní cenu je jinak povinen kupující zaplatit při převzetí zboží, kupující není povinen zaplatit, dokud nemá možnost si zboží prohlédnout)

Prodávající odpovídá za vzniklé vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího (zjevné vady – kupující může uplatnit nároky z těchto vad, prokáže-li, že zboží jej mělo již v době jeho převzetí).

Za později vzniklé vady odpovídá prodávající jen na základě písemného převzetí záruky.

Zboží má právní vadu, je-li zatíženo právem třetí osoby.

Reklamační nároky se řídí podle toho, zda dodáním zboží s vadami byla smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem.

Při porušení smlouvy podstatným způsobem si kupující může zvolit ze 4 možností a kromě toho má kupující nárok na náhradu škody a na smluvní pokutu:

 • Dodání náhradního zboží, chybějícího zboží a odstranění právních vad
 • Oprava zboží (jsou-li vady opravitelné)
 • Sleva z kupní ceny
 • Odstoupení od smlouvy

Při porušení smlouvy nepodstatným způsobem může kupující požadovat:

 • Dodání chybějícího množství a odstranění ostatních vad
 • Slevu z kupní ceny

Jestliže kupující z důvodu reklamace odmítá převzaté zboží, je povinen postarat se o jeho uchování.

Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží a vady v dokladech.