DPH – daň z přidané hodnoty

Obsah

DPH se řídí zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tato daň je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu.

Na rozdíl od jiných daní se neplatí jako samostatná částka – je to nepřímá daň), která je obsažena v ceně majetku a služeb.

Princip DPH

Princip daně z přidané hodnoty spočívá v odvedení daně pouze z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy, tedy z toho, o kolik se cena zboží u něho zvýší (kolik k hodnotě přidá).

Subjekt platí dodavatelům cenu včetně této daně a sám dostává zaplaceno za zboží včetně této daně. Do státního rozpočtu pak odvede rozdíl mezi obdrženou a zaplacenou daní, případně mu může daň být vrácena.

Příklad výpočtu DPH

Obchodník zakoupí od svého dodavatele zboží za 1100 Kč – z toho 1000 Kč tvoří cena zboží a 100 Kč tvoří DPH, kterou dodavatel odvede státu. Obchodník zboží rozveze svým odběratelům a prodá za 1650 Kč. Z toho 1500 činí cena zboží a 150 Kč DPH.

Vyčíslení daně: obchodník od DPH na výstupu (150) odečte DPH na vstupu (100 Kč) a odvede rozdíl: 50 Kč.

Plátce DPH

Kdo musí platit DPH?Plátcem DPH je každý subjekt, který se na Finančním úřadě jako plátce zaregistruje. Může to udělat dobrovolně (pokud je to pro něj například výhodnější vzhledem k tomu, od koho nakupuje a komu prodává), povinnost má v případě, že jeho obrat za nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhne částku 1 milion korun. Plátcem DPH musí být také každý, kdo poskytuje služby mezinárodně v rámci EU.

Kdo je poplatník a kdo plátce

Poplatník = téměř každá fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje drtivou většinu druhů zboží, popřípadě služeb.

Plátce = osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům.

Předmět daně = zdanitelné plnění

Ta plnění, u nichž je místo plnění v tuzemsku, plnění uskuteční osoba povinná k dani a jde-li o plnění za úplatu.

Plnění mohou být:

 • zdanitelná – osoba povinná k dani uplatní daň
 • osvobozená od daně

Zdanitelné plnění – předmět daně

 • Dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku
 • Poskytnutí služby za úplatu
 • Pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu
 • Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou, která není osobou povinnou k dani
 • Dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku

Zdaňovací období

 • Kalendářní čtvrtletí, pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok nedosáhl 10 000 000 Kč.
 • Kalendářní měsíc, pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok dosáhl 10 000 000 Kč.

Plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí a jehož obrat za předcházející kalendářní rok dosáhl částky alespoň 2 000 000 Kč, si může zvolit kalendářní měsíc.

Daň z přidané hodnoty na vstupu

Daň, kterou plátci vyúčtovali dodavatelé (také plátci) jako součást ceny za provedená zdanitelná plnění.

Nárok na odpočet vzniká u daně zaúčtované na vstupu za předpokladu, že přijatá zdanitelná plnění použije pro své ekonomické činnosti a doloží nárok na odpočet daňovým dokladem.

Nárok lze ho uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.

Daň z přidané hodnoty na výstupu

DPH na výstupu = daň, kterou musí plátce daně připočítat k ceně prodávaného zboží či služby. DPH se stává součástí celkové ceny, kterou kupující hradí.

Pokud je daň na vstupu větší než daň na výstupu, má podnikatel nárok na odpočet.
Pokud je daň na vstupu menší než daň na výstupu, má podnikatel vlastní daňovou povinnost.

Daňové přiznání (DPH)

Daňové přiznání je třeba podat na předepsaném tiskopisu do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.

Daňové doklady

Každý plátce je povinen vést záznamy, správné výši daně a přesně určit den vzniku daňové povinnosti. Na základě daňového dokladu se určuje daňová povinnost i nárok na odpočet.

Náležitosti běžného dokladu plátce DPH

 • Přesné označení kupujícího i prodávajícího včetně DIČ (daňové identifikační číslo, které odpovídá registru plátců DPH)
 • Evidenční číslo dokladu
 • Datum vystavení dokladu (do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění nebo od přijetí platby)
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby
 • Rozsah a předmět zdanitelného plnění (přesné označení zboží či služby)
 • Údaje rozhodné pro stanovení daně (ZD, sazba daně, výše daně)

Zjednodušený daňový doklad plátce DPH

Vyhotovuje se ihned při prodeji, nemusí obsahovat údaje o kupujícím.

Nemusí obsahovat:

 • údaje o kupujícím
 • datum vystavení dokladu (stačí datum uskutečnění, které je totožné)
 • výši ceny bez daně a výši daně (uvádí se sazba a cena včetně DPH)

Pro uplatnění daně na vstupu musí podnikatel doplnit údaje o vlastní firmě.

Zjednodušený doklad se může použít pouze v případě nákupu za hotové a do částky 10 000 Kč včetně DPH.

DPH a daňová evidence

U plátců DPH netvoří daň zaplacená na vstupu součást jejich daňových výdajů (ani nevstupuje do hodnoty nakoupeného majetku). DPH neovlivňuje ani daňové příjmy = DPH z prodeje nezůstává podnikateli (odvádí ji státu).