Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

Obsah

Podnikatelskou činnost lze evidovat dvojím způsobem.

Daňová evidence

Daňová evidence je upravena zákonem o daních z příjmů a vedou ji fyzické osoby, které dosahují příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (živnostník, umělec, advokát, daňový poradce) a přitom nejsou účetní jednotkou.

Účetnictví

Je upraveno zákonem o účetnictví a vedou jej právnické osoby (například obchodní společnosti) a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou.

Fyzická osoba se stane účetní jednotkou zejména v případě, že její obrat za předcházející rok přesáhl částku 25 mil. Kč. V takovém případě má povinnost vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se stala účetní jednotkou.

Stane-li se fyzická osoba účetní jednotkou, musí vést účetnictví nejméně po dobu 5 let, a to i v případě, že v těchto letech nedosáhla obratu 25 mil. Kč.

# Příklad: Fyzická osoba v roce 2008 v daňové evidenci dosáhla obratu vyššího než 25 mil. Kč, takže od 1. 1. 2009 se stala účetní jednotkou. V tomto roce (2009) bude ještě vést daňovou evidenci, od 1. 1. 2010 povede účetnictví.

Další důvody pro vedení účetnictví:

Vlastní rozhodnutí fyzické osoby (převod z daňové evidence na vedení účetnictví se provádí k 1.1. následujícího roku

Účetnictví vedou fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku – mají povinnost přejít z daňové evidence na účetnictví ke dni zápisu do obch. rejstříku. Fyzická osoba se musí do obchodního rejstříku zapsat v případě, že výše jejích příjmů či výnosů dosáhla či přesáhla za dvě po sobě jdoucí účetní období v průměru částku 120 milionů Kč, nebo provozuje živnost průmyslovým způsobem. Jedná se o složitější činnosti, u nichž již jednotlivé dílčí činnosti naplňují znaky živnosti.

Hlavní rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím

Daňové evidenci se dříve říkalo jednoduché účetnictví, zatímco dnešní účetnictví bylo účetnictví podvojné.

Daňová evidence slouží zejména ke zjištění správné výše základu daně z příjmů. Hospodářský výsledek (základ daně) se v daňové evidenci určí jako rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Účetnictví naproti tomu poskytuje mnohem komplexnější pohled na hospodaření firmy. Hospodářský výsledek (základ daně) se v účetnictví zjišťuje jako rozdíl mezi výnosy a náklady.

  • Příjmy – přijaté peníze v pokladně nebo na bankovním účtu, rozhodující je okamžik zaplacení
  • Výdaje – úbytek peněz v pokladně nebo na bankovním účtu, rozhodující je okamžik zaplacení
  • Výnosy – výkony vyjádřené v Kč, není rozhodující okamžik zaplacení, ale okamžik provedení výkonu
  • Náklady – spotřeba hospodářských prostředků, cizích výkonů nebo práce pracovníků podniku, není rozhodující okamžik zaplacení, ale okamžik provedení výkonu