Evidence příjmů a výdajů – daňová evidence

Obsah

Daňová evidence je upravena zákonem o daních z příjmů a vedou ji fyzické osoby, které dosahují příjmů z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti (živnostník, umělec, advokát, daňový poradce) a přitom nejsou účetní jednotkou (nechtějí, nebo nemusí vést účetnictví).

Zákon o daních z příjmů stanoví zásadu, že daňová evidence musí obsahovat příjmy a výdaje v členění potřebném pro zjištění základu daně (hospodářského výsledku = rozdíl mezi příjmy a výdaji). Deník příjmů a výdajů (peněžní deník) je proto nejdůležitější kniha v daňové evidenci.

Peněžní deník – příjmy a výdaje

Do tohoto deníku se zapisují hospodářské operace, které vyjadřují příjem nebo vydání peněžních prostředků. Zapisuje se do něj na základě pokladních dokladů a bankovních výpisů.


Příjmy a výdaje podle zákona o daních z příjmů

Viz:

Průběžné položky

Tento odstavec připravujeme, děkujeme za pochopení.

Daň z přidané hodnoty – zapisování do deníku a záznamní evidence

Daň z přidané hodnoty u neplátců

U neplátců se DPH automaticky stává součástí celkové účtované částky bez nutnosti jejího rozlišení v deníku. Tzn. že se DPH stává na vstupu (při nákupu) součástí pořizovací ceny.

Podnikatel – neplátce nemá v případě příjmů povinnost evidovat a platit DPH. Na druhé straně nemá nárok na odpočet daně na vstupu.

Daň z přidané hodnoty u plátců

DPH se v daňové evidenci zapisuje do pomocných knih (tzv. záznamní evidence DPH). Do deníku příjmů a výdajů se zapisuje až v okamžiku uskutečnění platby.

V záznamní evidenci ale musím evidovat DPH již k datu uskutečnění zdanitelného plnění (např. den dodání, uskutečnění služby).