Výdaje – daňové a nedaňové

Nejčastější daňové výdaje

 • nákup materiálu, oběžného majetku
 • nákup zboží
 • mzdy (výplata zaměstnancům, srážky z mezd, daň ze mzdy)
 • zdravotní a sociální pojištění placené za zaměstnance
 • bankovní poplatky, placené úroky z úvěru
 • provozní režie (nákup kancelářských potřeb, publikací, cestovné, nájemné, reklama, telefon, energie, voda, plyn, pracovní oblečení, ceniny)

Nejčastější nedaňové výdaje

 • nákup dlouhodobého majetku, technické zhodnocení
 • výdaje na osobní spotřebu podnikatele
 • splátky úvěru
 • daň z příjmu podnikatele, zdravotní a sociální pojištění podnikatele
 • odvod DPH
 • reprezentace
 • poskytnuté peněžní dary
 • manka a škody
 • nesmluvní pokuty a penále

Související: