Účetnictví – Účetní jednotka

Účetní jednotka je subjekt, který vede účetnictví. Vztahuje se na ni tedy zákon o účetnictví.

Jde o:

  • Právnické osoby, které mají sídlo na území ČR.
  • Zahraniční osoby, pokud na území ČR podnikají.
  • Fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku.
  • Ostatní fyzické osoby, které podnikají a jejich obrat za předcházející rok přesáhl částku 25 mil. Kč (Čistý obrat = výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobená dvanácti = tržby)
  • Ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí

Přečtěte si o rozdílech mezi účetnictvím a daňovou evidencí.

Povinnost účetní jednotky

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

  • Správné – pokud nebyly porušeny povinnosti stanovené zákonem (zákon o UCE, daňové zákony, obchodní zákoník).
  • Úplné – pokud jsou zaúčtovány všechny účetní případy týkající se daného účetního období.
  • Průkazné – pokud jsou účetní záznamy a účetní případy doloženy účetními doklady.
  • Srozumitelné – pokud lze určit obsah účetních případů a účetních záznamů.
  • Způsob zaručující trvalost účetních záznamů – účetní jednotka musí uschovat účetní záznamy a výroční zprávu 10 let a účetní doklady a knihy 5 let.