Účetnictví

Obsah

Účetnictví je systém, jehož hlavním cílem je podat hospodářskému vedení účtujícího subjektu a jeho vlastníkům co nejpřesnější informace o tom, jaký je stav majetku, závazků, výsledek hospodaření příslušné účetní jednotky a díky čemu bylo dosaženo vykazovaného stavu.

Účetnictví nevyužívají pouze vlastníci a hospodářské vedení, ale i mnoho dalších uživatelů jako například investoři, úvěrující osoby, zaměstnanci, dodavatelé, odběratelé atd.

Je upraveno zákonem o účetnictví a vedou jej právnické osoby (například obchodní společnosti) a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou.

Fyzická osoba se stane účetní jednotkou zejména v případě, že její obrat za předcházející rok přesáhl částku 25 mil. Kč. V takovém případě má povinnost vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se stala účetní jednotkou.

Stane-li se fyzická osoba účetní jednotkou, musí vést účetnictví nejméně po dobu 5 let, a to i v případě, že v těchto letech nedosáhla obratu 25 mil. Kč.

Další důvody pro vedení účetnictví:

Vlastní rozhodnutí fyzické osoby (převod z daňové evidence na vedení účetnictví se provádí k 1.1. následujícího roku

Účetnictví vedou fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku – mají povinnost přejít z daňové evidence na účetnictví ke dni zápisu do obch. rejstříku.

Fyzická osoba se musí do obchodního rejstříku zapsat v případě, že výše jejích příjmů či výnosů dosáhla či přesáhla za dvě po sobě jdoucí účetní období v průměru částku 120 milionů Kč, nebo provozuje živnost průmyslovým způsobem. Jedná se o složitější činnosti, u nichž již jednotlivé dílčí činnosti naplňují znaky živnosti.

Podstata a význam účetnictví

Účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách.

V účetnictví si podnikatel eviduje různé operace – např. nákup materiálu, zboží, strojů, prodej výrobků, zboží, služeb, vznik pohledávek a závazků vůči obchodním partnerům (odběratelům, dodavatelům), zaměstnancům, finančním orgánům.

Účetní jednotky účtují o:

 • stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření,
 • stavu a pohybu majetku = podnikatel musí mít přehled o stavu PP, o tom, kolik Kč dostane zaplaceno od odběratelů či naopak kolik dluží dodavatelům,
 • nákladech a výnosech a o VH = je třeba mít přehled o výši prostředků do podnikání vložených a o dosažených výsledcích podnikatelské činnosti, aby podnikatel věděl, zda se mu vyplatí provozovat podnikatelskou činnost či nikoliv.

Účetnictví poskytuje informace:

 • Podnikateli pro jeho rozhodování a řízení podniku.
 • Ostatním uživatelům, se kterými podnikatel přichází do styku při své podnikatelské činnosti. Jsou to např. banky, finanční úřady, odběratelé, dodavatelé apod.

Funkce účetnictví

 • Poskytuje informace pro potřeby podnikatele.
 • Může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporů – týká se hlavně práv vyplývajících ze vztahů mezi věřitelem a dlužníkem.
 • Poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku – na základě údajů z minulosti se mohou řídící pracovníci rozhodovat o budoucích investicích, obchodech, rozšíření nebo naopak likvidaci podniku.
 • Zjištění informací pro účely daňové, a to z hlediska potřeb správného stanovení daňové povinnosti – kontrola FÚ i zpětně.
 • Údaje v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření – např. u akciových společností, kdy je společnost řízena profesionálním týmem odborníků a ne vlastníky – vlastníci mohou díky účetnictví kontrolovat vedení firmy, jak se spravuje a rozšiřuje jejich majetek.

Základní předpisy

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č 563/1991 SB., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtující v soustavě podvojného účetnictví
 • České účetní standardy – jejich účelem je „docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami“.

Další informace pro vedení účetnictví

 • Za správnost účetnictví odpovídá (před Finančním úřadem) podnikatel, a to i v situaci, že si nechává na základě smlouvy vést účetnictví od kvalifikovaného účetního.
 • Účetním obdobím se rozumí 12 nepřetržitě po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Buď se shoduje s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem (= účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden).
 • Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku.
 • Účetnictví se vede v peněžních jednotkách české měny, v některých případech zároveň i v cizí měně.
 • Účetnictví se vede v českém jazyce.

Typy účetnictví

Ekonomické, neboli účetní operace potřebuje celá řada uživatelů v různém stupni podrobnosti a složení. Např. vedení podniku zajímají podrobné informace o jednotlivých oblastech hospodaření, skladba nákladů vynaložené na jednotlivé výrobky apod., ale zároveň informace o celkové finanční situaci podniku. Tyto požadavky na účetní informace mají i další uživatelé.

Proto rozeznáváme:

Finanční účetnictví

Poskytuje informace o účetní jednotce jako celku. Zaměřuje se na sledování majetku, závazků, kapitálu a výsledku hospodaření za celý podnik. Obsahuje informace, které vznikají především ze vztahu podniku k jeho okolí, např. dodavatelům, odběratelům, bankám a dalším institucím. Je řízeno z vnějšku zákony a nařízeními ministerstva financí.
Informace z FÚ se prostřednictvím účetních výkazů předkládají externím uživatelům.

Manažerské účetnictví

Tvoří soubor informací potřebných k efektivnímu řízení uvnitř daného podniku.

 • Vnitropodnikové účetnictví – eviduje hospodářské činnosti uvnitř vnitropodnikových útvarů.
 • Kalkulace – stanovují náklady v peněžním vyjádření na jednotku výroby (jeden výrobek, práci, službu).
 • Rozpočetnictví – zaměřuje se do budoucna, jedná se o plánování úkolů jednotlivých vnitropodnikových útvarů.