Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Všichni zaměstnanci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na informace o rizicích jejich práce.

Práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů z hlediska bezpečnosti práce upravuje Zákoník práce a další navazující vyhlášky a vládní nařízení.

Některá základní ustanovení – povinnosti zaměstnavatele

 • Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na možná rizika.
 • Při nástupu nového pracovníka je povinností zaměstnavatele provést vstupní instruktáž o bezpečnosti práce, zajistit preventivní lékařskou prohlídku.
 • Zařazovat pracovníky na práci a pracoviště s ohledem na jejich odbornost a zdravotní stav.
 • Poskytovat pracovníkům osobní ochranné pomůcky, mycí a čisticí prostředky, pracovní oděv a obuv.
 • Zajistit dodržování zákazu kouření na pracovišti dle zvláštních předpisů.
 • Zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána tak, aby vyhovovala bezpečnostním předpisům (vhodné osvětlení, mikroklimatické podmínky, východy a komunikace musí být stále volné apod.)
 • Zajišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání, vést jejich evidenci.

Povinnosti zaměstnanců (výběr)

 • Dbát o svou bezpečnost a zdraví i bezpečnost svých spolupracovníků.
 • Dodržovat předpisy o bezpečnosti práce.
 • Podrobit se lékařské prohlídce.
 • Dodržovat stanovené postupy, používat ochranné pomůcky a ochranná zařízení.
 • Nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky, nekouřit na pracovištích.
 • Oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti.
 • Bezodkladně oznamovat pracovní úrazy nadřízenému.