Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

Obsah

Zaměstnavatel je povinen

  • Přidělovat zaměstnanci práci (a to ne práci jakoukoliv, ale sjednanou v pracovní smlouvě).
  • Platit za vykonanou práci mzdu a plat.
  • Vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů = vytvářet takové podmínky, aby zaměstnanec mohl úspěšně své pracovní úkoly plnit.
  • Dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem (rovné zacházení v pracovních podmínkách, odměňování a funkčního postupu, povinnosti v souvislosti s pracovní dobou – rozvržení, evidence, povinnosti v souvislosti s dovolenou – plán, nejméně 4 týdny, možnost hromadné 2 týdenní dovolené, apod.)

Fyzická osoba je způsobilá mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti dnem, kdy dosáhne 15 let věku. Zaměstnavatel s ní však nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku.

Práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky je zakázána. Tyto osoby mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

Zaměstnanec může uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti nejdříve v den, kdy dosáhne 18 let věku.

Zaměstnanec je povinen

  • Konat práci podle pracovní smlouvy a pokynů zaměstnavatele.
  • Konat práci osobně, ve stanovené pracovní době.
  • Dodržovat pracovní kázeň.

Dále je zaměstnanec povinen zejména

  • Pracovat svědomitě a řádně dle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízeného a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci.
  • Plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly.
  • Řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím.

Zaměstnanci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jejich práce.

Zaměstnanci jsou oprávněni odmítnout výkon práce, o níž mají důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jejich život nebo zdraví, popřípadě život a zdraví jiných osob.