Výpověď a skončení pracovního poměru

Obsah

Pracovní poměr může být rozvázán

 • dohodou
 • výpovědí
 • okamžitým zrušením
 • zrušením ve zkušební době

Pracovní poměr sjednaný na určitou dobu končí též uplynutím sjednané doby. Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance.

Dohoda

Je nejjednodušší způsob rozvázání pracovního poměru (obě strany se dohodnou), přičemž není potřeba uvádět důvody skončení pracovního poměru (pouze vyžaduje-li to zaměstnanec).

Dohoda musí mí písemnou formu a pracovní poměr končí dnem, na kterém se obě strany dohodnou.

Výpověď

U výpovědi je vyžadována písemná forma a může ji dát jakákoli ze stran pracovněprávního vztahu. Zaměstnanec může dát výpověď kdykoli a z jakéhokoli důvodu – důvod nemusí uvádět.

Zaměstnavatel však může dát zaměstnanci výpověď pouze z těchto důvodů:

 • ruší se zaměstnavatel nebo jeho část
 • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část
 • stane-li se zaměstnanec nadbytečným rozhodnutím zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce
 • pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu způsobilost konat práci
 • nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce (pro řidiče řidičské oprávnění, pro práci lékaře diplom, cizí jazyky, práce na PC – zaměstnanci by měla být stanovena lhůta pro doplnění)
 • pro závažné porušení pracovní kázně, nebo pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně (jestliže byl v posledních 6 měsících upozorněn na možnost výpovědi) – tj. krádež, absence

Zákaz výpovědi

V některých případech nesmí dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď vůbec – zaměstnanec je tzv. v ochranné době. Jde o tyto případy:

 • v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně neschopným práce pro nemoc nebo úraz
 • v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy čerpá mateřskou dovolenou, nebo, kdy čerpá (či on) rodičovskou dovolenou
 • v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkce

Výpovědní doba

 • počíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně
 • výpovědní doba činí 2 měsíce

Okamžité zrušení pracovního poměru

K okamžitému zrušení pracovního poměru může dojít pouze výjimečně.

Ke zrušení ze strany zaměstnavatele může dojít pouze tehdy, pokud:

 • Byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslná trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů.
 • Porušil-li zaměstnanec pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem (hrubé napadení nadřízeného, krádeže apod.)

Právo okamžitě zrušit pracovní poměr má i zaměstnanec, a to pokud:

 • Podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel ho do 15 dnů nepřeložil na vhodnější práci.
 • Zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí její splatnosti.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Pokud si strany domluví zkušební dobu, mohou pracovní poměr ukončit kdykoliv v průběhu této zkušební doby. Toto své rozhodnutí musí druhé straně písemně oznámit alespoň tři dny předem.

Skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou

Končí uplynutím sjednané doby.

Pokud po uplynutí sjednané doby zaměstnanec s vědomím zaměstnance pokračuje v práci, pracovní poměr sjednaný na dobu určitou se změnil na pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou (pokud se tomu chce zaměstnavatel vyhnout, měl by poslední den se zaměstnancem vyřídit všechny formality a již mu nepřidělovat práci a nepřipustit aby ji vykonával).