Financování formou emise dluhopisů, jak na to?

Obsah

Emise dluhopisů je způsobem financování, s jehož pomocí může podnik získat vlastní kapitál. Jakým způsobem a jaké má tento postup výhody?

Co je to dluhopis

Dluhopis, nazývaný jinak též obligace, patří k cenným papírům. Jeho prostřednictvím se emitent zavazuje vyplatit vlastníkovi dluhopisu příslušnou částku a úrok.

Tento cenný papír může mít různou formu. Listinný dluhopis se vydává na řad nebo na doručitele

majitele), případně také na jméno. Druhou možností je dluhopis ve formě zaknihovaného cenného papíru.

K emitování dluhopisu je oprávněna jakákoli právnická osoba. Dluhopisy vydává typicky stát, nicméně se můžeme setkat také s podnikovými dluhopisy.

Podnikové dluhopisy, kdo je vydává a proč

Emitentem podnikového dluhopisu je obchodní korporace. Ta dluhopisy vydává za účelem získání kapitálu.

Právě to je důvodem, proč podnikových dluhopisů v poslední době přibývá. Jedná se o způsob financování s nižšími úroky, než by byla schopna nabídnout banka. Tento typ cenného papíru jako nástroj vlastního financování navíc může vydat i podnik, kterému banka vůbec nepůjčí například proto, že zamýšlený projekt považuje za rizikový. Třetí častou skupinou emitentů jsou ti, kteří formy financování kombinují.

Obecně je vydávání dluhopisu doporučeno těm subjektům, které mohou nabídnout zajímavé a ekonomicky stabilní projekty. A to i u těch projektů, u nichž se předpokládá ziskovost až v horizontu několika let.

Jak probíhá emise dluhopisu

K rozšíření těchto cenných papírů přispěla také nová právní úprava. Ta umožnila výrazné zjednodušení i zlevnění emisí. Došlo totiž ke zrušení schvalování emisních podmínek emitentů ze strany ČNB. Vydání je v současných podmínkách i poměrně rychlé. Vydat je může kdokoli, veřejně nabízet už ovšem nikoli.

Vydávání dluhopisů tak může proběhnout ve třech úrovních:

 • jakožto veřejná nabídka s prospektem, kdy prospekt podléhá schválení ČNB
 • neveřejná emise dluhopisů, kdy počet investorů nesmí přesáhnout 20, jak vyplývá z rozhodnutí ČNB z roku 2018 (v dřívějších dobách se za „veřejnost“ považovalo nejvýše 149 osob)
 • veřejná nabídka s tím, že objem emise nesmí převýšit 1 milion eur nebo ekvivalentní částku, což aktuálně odpovídá asi 25 milionům českých korun

Smyslem veřejné nabídky je dát investorovi dostatek informací k jeho investičnímu rozhodnutí. Proto je ze strany ČNB poměrně striktně kontrolována, na rozdíl od nabídky neveřejné, kde obsah dostupných informací závisí na vůli samotného emitenta.

Prospekt je v podstatě informační dokument sloužící právě investorovi. Jeho sestavení zvyšuje bezesporu důvěryhodnost emitenta vůči investorům. Schvalování prospektu však může trvat i několik měsíců.

Proto patří veřejná nabídka nepřekračující limit 1 milion eur k nejčastěji využívaným způsobům emise firemních dluhopisů. V jejím rámci postačí dodržet emisní podmínky v souladu se zákonem o dluhopisech.

Co musí dluhopis obsahovat

 • označení emitenta dluhopisu
 • název dluhopisu společně s číselným označením
 • jmenovitou hodnotu dluhopisu
 • způsob stanovení výnosu
 • prohlášení emitenta, že dluží příslušnou jmenovitou hodnotu majiteli
 • závazek emitenta splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu v určitém termínu nebo termínech a vyplácet příslušný výnos, definovat způsob výplat a místo
 • pokud se jedná o dluhopis na jméno a na řad, tak jméno prvního majitele
 • datum vydání dluhopisu
 • otisk podpisů představitelů emitenta
 • informaci o povolení emise ministerstvem financí, pokud je vyžadováno

Jak na jednodušší emisi dluhopisů

Způsobem, jak si usnadnit emitování dluhopisů, je obrátit se s přípravou na specializovanou společnost jako je např. společnost Parkerhill.cz.

Ta dokáže zajistit komplexní nastavení parametrů emise, zpracování podmínek a realizování vlastní nabídky investorům včetně právní podpory. Sjednejte si nezávaznou schůzku ještě dnes.

 

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *