Jak to vypadá se sociální podporou cizinců v ČR?

Obsah

Pokud se občan České republiky dostane do nelehké finanční situace, může využít některé z pomocí od státu. Také cizinci mají nárok na sociální podporu, musí ovšem splňovat některé podmínky.

Dávky státní sociální podpory

Sociální dávky jsou určeny v první řadě pro rodiny s nezajištěnými dětmi, jejichž příjem sahá pod životní minimum nebo do určitého procenta nad životní minimum. Čerpat je může ten, kdo splní některé další z podmínek, jako je např. trvalý pobyt v ČR.

Pokud cizinec nemá v České republice trvalé bydliště, pak zde musí pobývat déle než jeden rok. Jestliže je cizinec občanem Evropské unie, může o sociální dávky žádat ihned poté, co se přihlásí k přechodnému pobytu.

Na dávky státní sociální podpory má dále nárok cizinec do věku jednoho roku, který byl narozen v ČR, cizinec, který získal povolení k dlouhodobému pobytu z důvodu vykonávání zaměstnání, ke kterému je potřeba vyšší kvalifikace apod.

Tyto dávky se většinou vztahují na dítě. Jedná se o přídavky na dítě, rodičovský příspěvek a porodné. Dále je v tom zahrnuto úmrtné a příspěvek na bydlení, který lze pobírat i v případě, že rodina žije bez dětí.

Pojistné a sociální zabezpečení cizinců

Sociální pojištění cizinců se vztahuje na tři konkrétní oblasti, a to nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Nemocenské pojištění

Účast na nemocenském pojištění je povinná pro každého, kdo je v České republice zaměstnán. Pouze pro osoby samostatně výdělečně činné je toto pojištění dobrovolné. Totéž platí také pro cizince, kteří v ČR vykonávají nějaké zaměstnání.

Z nemocenského pojištění se následně v případě potřeby vyplácí nemocenské dávky, příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství atd.

Důchodové pojištění

Cizinci bude zohledněno, pokud platil pojištění v jiné zemi Evropské unie před svým pobytem v ČR. Jestliže ale země, ze které cizinec pochází, nepatří mezi státy EU, pak jeho důchodové pojištění bude bráno v potaz pouze v případě, kdy má daná země s Českou republikou uzavřenou mezinárodní smlouvu.

Pomoc v hmotné nouzi

Další možností, jak pomoci cizinci v jeho situaci, jsou dávky hmotné nouze. Na ty má nárok ten, kdo pracuje, je v evidenci na úřadu práce či se jinak aktivně snaží vydělat peníze, přesto nemá dostatečný příjem na to, aby dosáhl alespoň životního minima.

Pokud se jedná o cizince, nestačí, aby měl na území České republiky pouze dlouhodobý pobyt. Musí zde mít buď trvalé bydliště, azyl nebo doplňkovou ochranu, nebo musí být občanem státu Evropské unie apod.

Podmínkou pro čerpání těchto dávek je příjem, který sahá pod hranici životního minima. Z těchto dávek poté cizinec může získat příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc.

Ta se vyplácí i případě, kdy jedinec nesplnil podmínky, ale jedná se o závažné ohrožení na životě.

Další informace pro cizince v ČR najdete na stránkách https://irsczech.com/

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *