Jaké vízum potřebuje cizinec při práci v České republice

Obsah

Cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie ani rodinnými příslušníky občanů evropské unie potřebují k výkonu výdělečné činnosti na území České republiky pracovní povolení.

S platností od 24.06.2014 již není možné žádat o dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání. Tento typ povolení byl nahrazen zaměstnaneckou kartou a dlouhodobým vízem za účelem sezónního zaměstnání.

Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

Je určeno cizincům z třetích zemí, kteří chtějí na území ČR legálně pracovat. Uděluje se na dobu maximálně 90 dnů v jakémkoli 180denním období, přičemž délka pobytu je určována podle vstupních a výstupních razítek na cestovním dokladu.

Tento typ pobytu je upraven dalšími náležitostmi uděleného víza, tedy počtem vstupů, územní platností (vízum platné pro celý schengenský prostor nebo tzv. vízum s omezenou územní platností pro vybrané členské státy), a také dobou platnosti víza a délkou povoleného pobytu, na kterou konzulát vízum podle zamýšleného pobytu udělil.

Žádost o krátkodobé vízum se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu, spadá tedy do kompetence Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Žádost o prodloužení krátkodobého víza na území České republiky lze podat jen ve výjimečných případech, které jsou předem stanoveny Vízovým kodexem, je nutné podat na odborech cizinecké policie krajských ředitelství Policie České republiky podle místa hlášeného pobytu cizince.

K žádosti se dokládá, vyplněný formulář, cestovní doklad, 1 fotografie, povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, případně uvést číslo jednací žádosti o vydání tohoto povolení a u které krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu Úřadu práce České republiky byl žádost podána, doklad o zajištění ubytování (pokud ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel, musí z dokladu o zajištění ubytování vyplývat splnění podmínek pro ubytování stanovených zákonem, zejména velikost podlahové plochy místnosti a počet ubytovaných osob, a údaj o výši úplaty nebo o tom, že je ubytování poskytováno bezúplatně).

Dále potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny, v případě, že vám ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel, cestovní zdravotní pojištění do doby, než budete zaměstnán/a (doložíte až v okamžiku, kdy bude vaše žádost o dlouhodobé vízum kladně vyřízena a na vyžádání se dokládá doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Správní poplatek činí 60 Eur.

Zaměstnanecká Karta

Jedná se o druh povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, jehož účelem je zaměstnání cizince. Pobyt je nad tři kalendářní měsíce. Cizinec, držitel zaměstnanecké karty, je na jejím základě oprávněn pobývat na území České republiky a zároveň pracovat na pracovní pozici, na kterou byla jeho zaměstnanecká karta vydána, nebo pracovat na pozici, ke které byl udělen souhlas odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky (v rámci změny zaměstnavatele, změny pracovní pozice, zaměstnání u dalšího zaměstnavatele nebo na další pracovní pozici).

Tento druh pracovního povolení nahrazuje vízum k pobytu nad 90 dní, za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu.

Podoba zaměstnanecké karty je plastová kartičky s biometrickými prvky a vydává se zpravidla na dobu trvání zaměstnaneckého poměru. Maximálně je možné vydat zaměstnaneckou kartu na dobu dvou let, s možností opakovaného prodloužení.

Žádost o vydání zaměstnanecké karty by měla být vyřízena ve lhůtě do 60ti dní. Ve složitějších případech ve lhůtě do 90ti dní. Poté, co je žádost schválena, dostane cizinec na zastupitelském úřadu České republiky vstupní vízum. Jakmile cizinec po udělení vstupního víza vstoupí na území České republiky, musí se do 3 pracovních dnů od jeho vstupu na území České republiky registrovat a poskytnout biometrické údaje na místně příslušném pracovišti Ministerstva vnitra České republiky.

Místní příslušnost pracoviště Ministerstva vnitra České republiky se řídí místem pobytu cizince na území České republiky. Po splnění těchto podmínek může cizinec zahájit pracovní činnost pro zaměstnavatele.

Následně po 3 týdnech od poskytnutí biometrických údajů obdrží cizinec od Ministerstva vnitra České republiky zaměstnaneckou kartu. Zaměstnavatel oznámí nástup cizince do zaměstnání na místně příslušném úřadu práce nejpozději v den nástupu zaměstnance do práce.

O zaměstnaneckou kartu se žádá na zastupitelském úřadu v zemi původu, pokud je žadatel cizím státním příslušníkem, vždy je nutno sjednat termín předem, nebo u Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, pokud žadatel pobývá na našem území na základě víza k pobytu nad 90 dnů, nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydaném za jiným účelem.

K žádosti je třeba vždy dodat vyplněný formulář, cestovní doklad, doklad o zajištění ubytování, 1 fotografie, doklad o cestovním zdravotním pojištění v případě vyžádání se dále dokládá doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, doklad o uznání zahraničního vzdělání příslušným orgánem České republiky, lékařskou zprávu, že cizinec netrpí závažnou nemocí, všechny dokumenty nesmí být starší než 180 dnů. Správní poplatek za podání žádosti činí 1.500,- Kč a za vydání karty 1.000,- Kč.

Existují 2 druhy zaměstnanecké karty, a to první opravňující současně k pobytu na našem území i zaměstnání (tzv duální) a opravňující pouze k pobytu na našem území (neduální).

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Jedná se nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na našem území, které kombinuje oprávnění k pobytu nad 90 dní a zaměstnání. Je určena jen pro manažery, specialisty nebo zaměstnané stážisty, kteří jsou převedeni z korporace mimo Evropskou unii do pobočky v České republice.

Na rozdíl od zaměstnanecké karty může však zaměstnavatel nabídnout pracovní místo cizinci rovnou, aniž by musel pracovní místo předem marně nabízet tuzemcům. Cizinec, který má kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, je oprávněn pobývat na území České republiky a zároveň vykonávat práci na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl převeden ze státu, který není členským státem Evropské unie.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance se vydává na dobu převedení na území členských států Evropské unie, avšak maximálně na 3 roky pro manažera a specialistu a na 1 rok pro zaměstnaného stážistu. Platnost karty lze opakovaně prodloužit na dobu převedení na území členských států Evropské unie, nejdéle však na dobu 3 let pro manažera a specialistu a nejdéle na dobu 1 roku pro zaměstnaného stážistu.

Modrá karta

Za Modrou kartu je označován dlouhodobý pobyt na území České republiky, jehož účelem je zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci (řádně ukončené vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání, které trvalé alespoň tři roky).

Cizinec, držitel Modré karty, je z jejího titulu oprávněn k pobytu a zároveň k zaměstnání bez dalšího zvláštního pracovního povolení. V případě ukončení pracovního poměru v době platnosti Modré karty, je její držitel povinen tuto skutečnost oznámit Ministerstvu vnitra České republiky, dále je povinen oznámit změnu zaměstnavatele a změnu pracovního zařazení a změnu důležitých skutečností souvisejících s pobytem na území České republiky.

Žádost se podává na zastupitelském úřadu České republiky, nebo na území České republiky u ministerstva vnitra (v zákonem stanovených případech). K žádosti je třeba doložit vyplněný formulář, cestovní pas, doklad o zajištěném ubytování po dobu pobytu, 1 fotografie, pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu.

Smlouva musí dále obsahovat výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením ministerstva práce a sociálních věcí, doklad potvrzující vysokou kvalifikaci, jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání.

Správní poplatek za podání žádosti činí 1.500,- Kč a za vydání karty 1.000,- Kč.

Dlouhodobé vízum

Toto vízum k pobytu nad 90 dní na našem území stále funguje. Neslouží však apriori k zajištění zaměstnání.

Žádost je třeba podat na vyplněném formuláři a při podání žádosti uhradit správní poplatek ve výši 1.000,-Kč. Žádost musí být, až na výjimečné případy, podána osobně a je nutno doložit všechny požadované náležitosti, tedy platný cestovní doklad ,1 fotografie, pokud nebude pořízen obrazový záznam žadatele, doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území, prostředky k pobytu – dokládá se zpravidla výpisem z bankovního účtu.

Dále cestovní zdravotní pojištění na dobu pobytu a na požádání se dokládá doklad obdobný výpisu z evidence z Rejstříku trestů (ne u cizince mladšího 15 let), lékařskou zprávu, doklad potvrzující účel pobytu, podnikání (doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence; prostředky k pobytu na území), výzkum (dohodu o hostování; vyjádření výzkumné organizace), převzetí povolení k pobytu (rozhodnutí o vydání povolení k trvalému, dlouhodobému  pobytu, zaměstnanecké nebo modré karty a karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance), studium (potvrzení o přijetí ke studiu)

Vízum pro cizince je zdlouhavým a administrativně náročným procesem, pro zajištění úspěchu při získání pracovního víza je proto vhodné využít služeb pracovní agentury IRS Czech, která pracovní vízum pomůže získat a poskytne potřebné poradenství, a to zejména s ohledem na skutečnost, že na udělení pracovního víza není právní nárok.

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *